Site map
  • Dự án Trung tâm Công nghệ thông tin dữ liệu nghề cá - Tổng Cục Thủy sản

    Tháng 7/2017, NTC ký kết hợp đồng cung cấp xây dựng Trung tâm Công nghệ thông tin dữ liệu nghề cá (Tổng cục Thủy sản), thuộc dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) bao gồm: hệ thống ĐHKK, hệ thống điện nhẹ ELV (LAN, Wifi, ACC, CCTV…) và hệ thống báo cháy/chữa cháy.
    Hợp đồng có giá trị 16,1 tỷ, dự kiến hoàn thành cuối năm 2017.